اعلام اسامی روستاها با تنش آبی مازندران

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران ليست روستاهايي كه دچار تنش آب (كمبود و يا نبود آب) رنج ميبرند را به كمپين نذر آب ارائه داد؛
با همكاري شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران و پيگيري هاي اعضاي فعال كمپين نذر آب،معاونت بهره برداري آبفار استان مازندران جناب آقاي مهندس بابازاده ليست روستاهايي كه از نبود و كمبود آب رنج ميبرند را به كمپين نذر آب ارائه داد.
آبرساني اين روستاها را آبفار انجام ميدهد،اما مشكل اينجاست كه مخزن كافي و بهداشتي براي اين روستاها وجود ندارد.تعداد اين روستاها در استان بالغ بر ٣٠٠ مي باشد.
كمپين نذر آب با همكاري آبفار مازندران اين ليست را اولويت بندي كرده و مشكل مخزن آب اين روستاها را حل خواهد كرد.
شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران پيش تر حمايت خود را از كمپين نذر آب اعلام كرده و با اين كمپين همكارهايش را آغاز كرده است.

پیامی بنویسید